Εργατικο δικαιο

Ελληνικά

Το εργατικό δίκαιο ως εξειδικευμένος κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, παραδοσιακά χαρακτηρίζεται  από την αρχή της προστασίας του ασθενέστερου εργαζόμενου. Ήδη όμως έχουν συντελεστεί σοβαρότατες νομοθετικές μεταβολές, που έχουν αλλάξει τα  μέχρι σήμερα δεδομένα. Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του εργατικού δικαίου τόσο προς εργαζομένους όσο και προς εργοδότες. Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών (Επιθεώρηση Εργασίας και ΙΚΑ) καθώς και δικαστική εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε ζήτημα εργατικού δικαίου, όπως ενδεικτικά, μισθολογικές αξιώσεις, προστασία μισθού, χρονικά όρια εργασίας και διευθέτηση χρόνου εργασίας , μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, απόλυση και αποζημίωση απόλυσης, αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, Κανονισμοί εργασίας, παράλειψη προαγωγών, πειθαρχικά ζητήματα, προσβολή προσωπικότητας, υγιεινή και  ασφάλεια εργασίας, εργατικά ατυχήματα. Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη και νομικό έλεγχο όλων των εγγράφων που αφορούν την παροχή εξαρτημένης εργασίας, όπως έγγραφες συμβάσεις εργασίας, δηλώσεις προς Αρχές, έντυπα καταγγελιών συμβάσεων , αποδείξεις μισθοδοσίας, υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία από εργοδότες.