Αδικοπραξίες

Ελληνικά

Ζημιές μπορεί να προκληθούν οποτεδήποτε και εντελώς αναπάντεχα : ένα τροχαίο ατύχημα, ένα ατύχημα στη δουλειά (εργατικό ατύχημα), μία διαμάχη με άλλο πρόσωπο, μια προσβολή της τιμής και της προσωπικότητας σας,  μία σωματική βλάβη, κάποιο ιατρικό σφάλμα,  απώλεια εισοδήματος και εσόδων, περιβαλλοντικές υποθέσεις  , έχουν συνήθως την ποινική τους πλευρά, ταυτόχρονα όμως, αποτελούν  συνήθεις λόγους αποζημίωσης. Πολλές φορές για την εξασφάλιση της αξίωσης επιβάλλεται και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Γραφείο αναλαμβάνει  υποθέσεις όπως :  αυτοκινητικές υποθέσεις (τροχαία ατυχήματα) ,  ιατρικά σφάλματα,  ζημιές από προσβολή της ιδιοκτησίας,  σωματικές βλάβες και ανικανότητα από οποιοδήποτε αιτία, προσβολές της τιμής και προσωπικότητας, περιβαλλοντικές ζημιές , εργατικά ατυχήματα.