ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ελληνικά

Στον τομέα των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων (ενοχικό δίκαιο), παρέχονται ευρείες νομικές υπηρεσίες , όπως διαπραγμάτευση,  διαμόρφωση συμβατικών όρων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών , επίβλεψη ήδη υπαρχόντων συμφωνητικών , εξώδικες οχλήσεις και είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, νομικές συμβουλές εν γένει, δικαστική εκπροσώπηση , αναφορικά με οποιοδήποτε γνωστό ή νέο συμβατικό τύπο, των καθημερινών ή ιδιαίτερων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, πώληση, μίσθωση, δάνειο, δωρεά, μεταβιβάσεις, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, διανομή και εμπορική αντιπροσωπεία, τραπεζικές συμβάσεις, (λογαριασμοί, πιστώσεις, χρηματοδοτική μίσθωση- leasing, factoring), franchising, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing),  συμβιβασμοί, παραιτήσεις , αναγνωρίσεις και αφέσεις χρέους,  εντολές, συμβάσεις και άδειες χρήσης , συμφωνητικά εχεμύθειας, και συμφωνητικά με τους όρους που επιθυμούν οι συναλλασσόμενοι.