Εμπορικο Δικαιο

Ελληνικά


 

Εταιρείες , Αξιόγραφα, ασφαλιστικές διαφορές, πτώχευση.

 Εάν θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση, κάνοντας τις κατάλληλες νομικές ενέργειες, μπορείτε να βοηθήσετε την επιχείρησή σας και να αναπτυχθεί αλλά και να περιορίσετε τη δική σας ευθύνη. Για αυτό  και είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε και να επιλέξετε την κατάλληλη εταιρική μορφή, , σε σχέση και με τις φορολογικές υποχρεώσεις : μια ατομική επιχείρηση, μια προσωπική εταιρεία, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μια ανώνυμη εταιρεία, ή μήπως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε απαντήσεις  και να λάβετε υπηρεσίες αναφορικά με  τη σύσταση , μετατροπή, τροποποίηση και λύση επιχειρήσεων και εταιρειών αλλά και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας ως εταίρος ή μέτοχος καθώς και σχετικά με τυχόν διαφορές με τους συνεταίρους σας. Παρέχονται επίσης νομικές συμβουλές σε  βασικά ζητήματα λειτουργίας της επιχείρησης, όπως πρόσληψη εργαζομένων και εργοδοτικές υποχρεώσεις, τήρηση εμπορικών βιβλίων, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων, επωνυμίας και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων, είσπραξη απαιτήσεων,  και βεβαίως σε όλους τους τομείς που η επιχείρηση και η εταιρεία δραστηριοποιείται ως συναλλασόμενος. Το γραφείο επίσης παρέχει επίσης υπηρεσίες αναφορικά με : - αξιώσεις και διαφορές  από  αξιόγραφα (επιταγές ,συναλλαγματικές, κλπ. ), έκδοση διαταγών πληρωμής και ανακοπές, - αξιώσεις και διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς επίσης και με διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων είτε στην ίδια την επιχείρηση, είτε προς πιστωτές αυτής.