Δικαστική Συμπαράσταση

Ελληνικά

Το γραφείο μας επίσης διαθέτει εμπειρία και  αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία θέσεως προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου, για την διαχείριση και εκπροσώπηση όλων των  υποθέσεων, κάποιου συγγενικού σας προσώπου ή του συζύγου σας, το οποίο είτε για σωματικούς, είτε για διανοητικούς λόγους, είναι ανίκανο να επιμεληθεί τον εαυτό του και  να φροντίσει για τις υποθέσεις του και κινδυνεύουν συμφέροντα και δικαιώματά του.